Ruimte voor

elk kind

Dalton in de groepen

 

 

daltonposter

Onze school is een Daltonschool, dit betekent dat kinderen ongeveer een uur per dag zelf werken aan een taak voor rekenen, taal, spelling. Ze doen dit samen of alleen. Samen weet je meer dan alleen!

 

 

 In de klassen leren en werken we samen en helpen we elkaar.  Zo leren de kinderen al vroeg om verantwoordelijk te zijn voor hun werk en in de omgang met elkaar.

Er zitten drie verschillende groepen in het lokaal, maar samen is het een klas. De kinderen doen veel dingen met elkaar: zwemmen, gymnastiek, tekenen, techniek,  handenarbeid, lezen en  goed gedaan.

 Bewegen is belangrijk. Twee keer per jaar komt de vakleerkracht Emiel Diender op onze school lesgeven. Hij brengt altijd een hoop leuke, nieuwe activiteiten mee en dus is iedereen blij met zijn komst.

Hij helpt ook kinderen die niet alles kunnen of durven in de gymzaal..

Goed gedaan is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van verhaaltjes wordt met de kinderen besproken hoe je omgaat met ruzie, meningsverschillen, pesten, verdriet. In de klas gebruiken we kleine spelletjes om ook samen blij te zijn en elkaar te helpen.

Elke ochtend beginnen we met lezen.  De kinderen mogen zelf lezen of krijgen leesoefeningen. Soms komen oudere kinderen om de jonge leerlingen te helpen met oefenen. Dit noemen we een tutor.  Lezen heb je nodig voor alle andere vakken en is dus heel belangrijk. Afgelopen schooljaar is er flink geïnvesteerd in boeken. In de boekenkast op school staan er veel mooie nieuwe boeken op allerlei verschillende niveaus.

Elke dag werkt elke groep een tijdje met juf. Zij krijgen dan instructie over allerlei nieuwe lesstof. Als een groep geen uitleg krijgt gaan ze zelf aan het werk. Soms wordt er geoefend met de computer of met een vriendje uit de klas.

Als het zelfstandige werken  aan de taak gedaan is, werken de kinderen verder aan hun leerdoelen. Zij doen dat met behulp van spelletjes of op een andere speelse manier.. Dit is een taak met een speciale opdracht of wens van een kind.  In onze school  werken de kinderen rustig samen, alleen of met juf. Met de kinderen wordt gesproken over hoe ze een taak aanpakken.

Alle lokalen hebben digitale borden. Op deze borden kun je een tv-programma bekijken of een les geven. Komend schooljaar werken we met een digitale taalmethode. Hierbij horen filmpjes en animaties voor het digibord. Ook de begrijpend leesmethode  Nieuwsbegrip heeft materialen voor het digibord. Ook voor de andere vakken kan het digibord worden ingezet.  Er staan klokken en getallenlijnen op en allerlei reken en taaloefeningen. Je kunt schrijven op het bord en rekenrijtjes op hokjes papier tevoorschijn toveren.

Onze school heeft een digitale rekenmethode genaamd Exova. Kinderen leren op internet in het programma De Rekentuin en M4th. Ze kruisen hier in overleg met juf de rekenleerlijnen aan die ze willen oefenen. Elke week volgen gesprekken over wat je geleerd hebt. Ook heb je lesjes met juf waarin je uitleg krijgt over de sommen.

De kinderen zijn gewend om regelmatig korte momenten samen te werken met andere kinderen. Zo worden ze behulpzaam en leer je leren in een goede sfeer. Als je je prettig voelt leer je meer!

 

 
 

Groep 4,5 en 6 beginnen dit schooljaar samen. Juf Dieke en juf Berna zijn hun juffen.

Na de voorjaarsvakantie komt groep 3 erbij in deze klas. Groep 6 schuift dan door en vindt zijn plek bij de bovenbouw.

Groep 4 werkt veel aan de lees en rekenvaardigheden. Het zijn nog beginnende lezers en om echt goed te leren lezen moet er veel tijd gestoken worden in oefen en enthousiasmeren. Daarnaast zijn er natuurlijk creatieve vakken, gymnastiek en techniek. Groep 5, en  6 hebben al wat meer vakken. Zij gaan vrijdagmiddag naar school en zij leren aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen aan de hand van het nieuws).

Groep 4, 5 en 6 gaan een keer per 14 dagen zwemmen samen met de leerlingen van de Zuukerschool.. De zwembus rijdt voor en de kinderen gaan naar zwembad de Koekoek in Vaassen. De zwemles is tweeledig. De kinderen onderhouden hun zwemvaardigheden en verbeteren hun conditie. Tevens kunnen kinderen leren zwemmen of beter leren zwemmen.

In de klas krijgt elke groep enkele keren per dag echt instructie van juf. Daarnaast oefenen ze samen, alleen en met de computer. De kinderen wennen eraan dat juf niet meteen kan komen om hulp te bieden. Ze leren hoe ze kleine problemen zelf kunnen oplossen en ze krijgen altijd steun bij het leren.

Er werken ook twee vrijwilligers op maandag en dinsdag op de Bongerd. Zij oefenen rekenen en lezen apart met de leerlingen, die dat nodig hebben.

Groep 7/8

In groep 7,8 zitten 17 leerlingen;  Juf Attie is er de hele week. Wij hebben het samen heel fijn in de klas.

Na de voorjaarsvakantie komen de leerlingen van groep 6 ook bij ons in de groep.

De kinderen krijgen elke dag een aantal lessen  van de leerkracht zoals  taal, spelling en rekenen. Deze lessen worden voor elk leerjaar apart gegeven.. Sommige lessen doen we samen met alle kinderen uit groep 7.8 zoals gym, handvaardigheid, tekenen, lezen, zingen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, verkeer en begrijpend lezen.

 Groep 8 leest regelmatig met de kinderen van groep 3. Zij helpen de beginnende lezers met oefenen op letters lezen en schrijven. Groep 7 leest een aantal keren per jaar een prentenboek voor bij de kleuters van groep 1,2.

Wij werken per dag een uur zelfstandig en we weten wat we kunnen en mogen doen. Daar maken we samen afspraken over. In de "maatjesweek" werken we (volgens rooster) in tweetallen aan de weektaak. We plannen en maken dan ons werk samen. In de "stilteweek" mag je alleen of samen met een maatje werken. (maatjesweek en stilteweek wisselen elkaar af) Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Je leert veel als je rustig en geconcentreerd werkt in je eentje of met de computer. Je leert ook veel als je samen met een ander kind of een groepje de opdrachten uitvoert.

 

Wij hebben regelmatig gastdocenten in de klas en we doen vaak mee aan verschillende activiteiten na schooltijd o.a. voetbaltoernooien, voorleeswedstrijden, herdenkingen, debatteren en techniekweken

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

Deze school is onderdeel van
Stichting Proo

 

Het College van Bestuur is ondergebracht bij

Wij zijn een
Daltonschool

Wij zijn een
Inspiriumschool