Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Ouders

Ouderraad (OR)

Zoals op iedere school wordt er veel geholpen en georgansieerd door ouders. We werken aan een compleet overzicht van alle activiteiten. Denk aan Kerst, Sinterklaas, schoolreis, maar ook een wasje, kopiëren, luizenpluizen, de schoolkrant, PR en communicatie....

De ouderraad is statutair een oudervereniging met een bestuur dat bestaat uit zes ouders die geregeld bij elkaar komen voor de organisatie van de activiteiten. Een van de ouders is voorzitter van de OR. Voor elke vergadering worden de leden op de hoogte gesteld van de agendapunten. De afspraken van de vergaderingen worden in notulen vastgelegd.

De OR heeft, naast het organiseren en uitvoeren van allerlei schoolse activiteiten, ook als taak om de ouderbijdrage te innen en dit geld te beheren. Om de extra kosten van schoolreisjes, kerst en sinterklaasviering en dergelijke te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad de ouders om een (vrijwillige) bijdrage van € 39,- per kind, per schooljaar. De voorkeur gaat uit naar een machtiging op uw de bijdrage automatisch af te laten schrijven. Wanneer dit niet is afgegeven wordt verzocht dit bedrag in oktober over te schrijven op IBAN-nummer NL09 RABO 0348 254 725 t.n.v. Oudervereniging o.v.v. 'Ouderbijdrage' en de naam van uw kind(eren). Naast de ouderbijdrage heeft de school nog inkomsten uit acties zoals het oud papier, de eieractie en donateurs.

Een keer per jaar wordt er een jaarverslag uitgereikt aan alle ouders en het team. Hierin verantwoordt de OR zich met betrekking tot de financiële afwikkeling van het kalenderjaar.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

  • Matthijs de Pater, voorzitter

  • Jolanda Nieuwenhuis, penningmeester

  • Monique Berghorst

  • Kiona Stokkink

PR-commissie

PR is een belangrijk onderdeel van de oudercommunicatie, omdat wij via deze ondersteuning het 'verhaal van onze school' kunnen vertellen. Alle scholen hebben immers een visie op onderwijs, een wijze van werken en hechten belang aan bepaalde kernwaarden van de omgang met elkaar en de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt. De kracht van het 'verhaal van de school' door de ogen van de ouders van onze kinderen biedt inzicht in wat er écht toe doet! Regelmatig zijn er op social media  foto's of filmpjes te vinden over het wel en wee op school, brengen ouders de schoolkrant rond en gaan graag een praatje aan over hun bevindingen op De Bongerd. 

De PR-commissie bestaat uit:

  • Tammar Nikkels

  • Annemieke Kuizenga

  • Manouk van Niersen

  • Saskia Langevoort

Wil je (af en toe ook) komen helpen?  Neem dan eens een kijkje in het activiteitengidsje!
Meld je aan bij een van de leerkrachten. Zij kunnen je doorverwijzen naar de betreffende ouder(commissie).

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.