Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschap

Leerlingenraad

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, dan voelen ze zich er ook verantwoordelijker voor. Een manier om de betrokkenheid te vergroten is te werken met een leerlingenraad. De leerlingenraad op De Bongerd bestaat uit 7 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij zijn democratisch gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt regelmatig samen en bespreekt dan met de leerkracht wat er beter zou kunnen op school. Leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad leren dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein, de invulling van de Koningsspelen, de schoolreis of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Bovendien verzorgen ze een bladzijde in de schoolkrant. De actiepunten die voortkomen uit de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergaderingen en de MR-vergaderingen. Leerlingen zitten maximaal 2 jaar in de leerlingenraad. 

Medezeggenschapsraad (MR)

De gezamenlijke inbreng in de MR-vergaderingen van ouders en leerkrachten bepalen mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft onder andere de taak er voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en zo mogelijk verbetert. Ook ziet zij er op toe dat nieuwe wettelijke bepalingen op de juiste wijze worden ingepast. Het één en ander gebeurt in nauw overleg met de schoolleiding.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken, zoals de formatie, inzet leerkrachten, vragen van ouders, contacten met het bestuur, schooltijden, ed. Voor deze vergadering wordt een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt. De directeur woont de vergadering bij en heeft een adviserende taak. Zij treedt, indien nodig, op als vertegenwoordiger van het bestuur.

De leden van de MR zijn:

  • Merijn Musch, voorzitter, oudergeleding

  • Femke van Werven, secretaris, oudergeleding

  • Daan van Es, steunlid, oudergeleding

  • Anjo van Dragt, personeelsgeleding

  • Attie Brummel, personeelsgeleding

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!